BREZPLAČNI VRTEC ZA DRUGEGA IN NADALJNJEGA OTROKA

Sep 7, 2021 | AKTUALNO -VRTEC, Novice-šola, VRTEC-NOVICE

S 1. septembrom 2021, je stopila v veljavo pravica do brezplačnega vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka. V povezavi s tem so spodaj navedena natančnejša pojasnila.

 1. Od 1. 9. 2021 dalje so starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni.
 2. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).
 3. V skladu z 32. členom ZVrt-G in 10. členom ZUPJS je določeno splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca tako, da je:
 • – Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki   jim je določen z odločbo CSD);
 • – Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);
 • – Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za
 • vrtec oproščeni).
 1. Postopek priznavanja pravice do oprostitve plačila vrtca poteka na naslednji način:
 • Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bodo podatek iz obvestila prejeli preko aplikacije CEUVIZ.
 • Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.
 • Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9. 2021.

Starši morajo vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa tim. brezpogojno brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da jim izda odločbo. Niti vrtci niti MIZŠ, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačila staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatke preko distribucijskega modula posredoval v aplikacijo CEUVIZ.

Če starši za september 2021 nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca, se jim izda račun v višini polne cene programa, v katerega je otrok vključen. Poračun vrtci lahko izvedejo, ko je staršem izdana odločba CSD. Citirana določba zakona namreč omogoča, da vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge, naknadno, po prejemu odločbe, izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če jim pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oziroma najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe.

(Skupno število obiskov 256, 1 obiskov danes)
Dostopnost