V mesecu marcu 2022 se je vršil redni letni vpis v vrtec. Prejeli smo 59 vlog za vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2022/23. Po prvotni oceni bo za šolsko leto 2022/23, 39 prostih mest. V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, je »Komisija za sprejem otrok v vrtec« na seji dne, 22. 4. 2022, obravnavala vse prejete vloge, katerih otroci že izpolnjujejo oz. izpolnijo pogoj za vpis v šolskem letu 2022/23, določila število točk po posameznih kriterijih ter prednostni vrstni red.

Trenutno je obvestilo o sprejemu v vrtec prejelo 40 otrok, na čakalnem seznamu pa ostaja 17 otrok. V tem času je prišlo namreč do nenapovedanega trajnega izpisa otroka in posledično sprostitve enega mesta.
Od 17 otrok, uvrščenih na čakalni seznam, bi 3 otroci potrebovali varstvo že s 1. septembrom, 14 otrok pa v obdobju od septembra 2022 pa do januarja 2023. Po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje bi pogoj za polovični oddelek na podlagi trenutnih številk izpolnili v mesecu oktobru 2022, pogoj za poln jaslični oddelek pa v januarju 2023.

Vpliv 11. oddelka na obstoječe stavbe vrtca
Vrtec Peter Klepec že v času obratovanja z 9. oddelki ni več dosegal zahtevanih prostorskih kriterijev (premajhne igralnice, premajhne in premalo sanitarij, premajhne zunanje površine). Odprtje 10. oddelka je resda razbremenilo čakalni seznam za vpis v vrtec, po drugi strani pa je nov oddelek dodatno obremenil obstoječe zunanje igralne površine. 10. oddelek namreč nima svojega igrišča. Prav tako se je z uvedbo 10. oddelka, v montažnem vrtcu zamaknila starostna sestava otrok, zato je bilo potrebno v zidani stavbi na novo urediti umivalnico. Izkazalo se je, da bi v montažni stavbi nujno potrebovali še eno umivalnico zaradi večjega števila mlajših otrok, ki pa je prostorsko nimamo kam umestiti. V primeru, da bi se v kraju odprl še en oddelek brez pripadajoče infrastrukture bi imelo to zelo velik vpliv na matične stavbe, ki pa trenutno niso sposobne nikakršne dodatne obremenitve več. Vrtec trenutno obratuje na robu svojih zmogljivosti. V primeru, da bi v kraju odprli 11. oddelek za drugo starostno obdobje (za kar so prostorski normativi ugodnejši kot za jasli) bi to pomenilo ponoven konkreten zamik mlajših otrok v zidano stavbo in posledično tudi strošek nujne posodobitve pohištva, saj bi mlajše otroke nameščali v igralnice namenjene starejšim otrokom. Nov oddelek bi prišel v poštev samo v popolnoma samostojni obliki z vso pripadajočo infrastrukturo.

Iskanje možnosti za razširitev vrtca
Občina Cerkno je skupaj z Osnovno šolo Cerkno pregledala več možnosti, kako in kje bi zagotovili ta dodatni oddelek.

1. Kontejnerska/mobilna razširitev obstoječih objektov vrtca
Ena izmed možnosti, ki jo je Občina Cerkno preverila, je kontejnerska mobilna izvedba, ki pomeni posredni poseg v območje spomeniško zavarovanega objekta starega vrtca.
Kontejnerska izvedba bi bila mogoča z gradbenim dovoljenjem za nezahtevni objekt, v kolikor bi bil objekt izveden kot proizvod, ki je kot celota dan na trg. To pomeni, da izpolnjuje vse zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov in se za njegovo postavitev ne uporabljajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi. V tem primeru mora biti iz tehnične dokumentacije proizvoda razvidno, da se za predvideni namen uporabe izpolnjene zahteve gradbenotehničnih predpisov. Nezahteven bi bil tudi objekt do velikosti 25 m2, kar pa ne zadošča za vzpostavitev enega oddelka vrtca (samo igralnica mora po predpisih zagotoviti min. 3 m2 igralne površine na otroka).
Po pogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor je bilo ugotovljeno, da v Sloveniji zaenkrat ni proizvajalca, ki bi imel v ponudbi proizvod, skladen z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za vrtce. V Sloveniji primera izgradnje takega vrtca tudi še ni bilo… Na Ministrstvu za okolje in prostor zaenkrat ne vidijo možnosti za postavitev takega objekta.

2. Dozidava obstoječega objekta zidanega vrtca
Dozidava vrtca, za kar bi bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za manj zahteven objekt, ni možna, ker bi bilo potem potrebno zagotoviti in nadomestiti vse potrebne zunanje površine za celoten vrtec. Na obstoječih površinah v uporabi vrtca zadostnih površin niti ni možno zagotoviti, zato bi bilo potrebno pridobiti dodatna zemljišča.
Tak projekt bi trajal najmanj leto dni brez izgradnje, kar ni sprejemljiva rešitev za dolgoročno reševanje problema vrtca.

3. Adaptacija podstrešja ali igralnice v zidanem objektu vrtca
Glede na število otrok, s katerimi se izvaja učno-vzgojni proces v zidani stavbi, že sedaj ne izpolnjuje standardnih in normativnih zahtev na številnih področjih (igralne površine, površine garderob). Z umestitvijo dodatnega oddelka bi se te površine še zmanjšale in bi celotno delovanje vrtca bilo glede na standarde in normative pod vprašajem. Posledično bi lahko sledila zahteva po zmanjšanju števila otrok in zmanjšanje števila oddelkov, kar pa bi v kraju povzročilo še večjo stisko staršev.

4. Iskanje možnosti za razširitev vrtca v okviru drugih stavb javnega zavoda ali občinski lasti
V Večnamenskem centru Cerkno je edini primerni prostor, kjer bi bilo možno zagotoviti izvajanje programa vrtca predavalnica, ki se nahaja v pritličju stavbe. Predavalnica je dostopna po stopnicah, kar ni primerno za izvajanje programa vrtca za prvo starostno skupino. Ostali prostori v stavbi so dostopni le z dvigalom.
Predlog je bil tudi uporaba starega gasilskega doma. Stavba je potrebna celovite prenove in v primeru uporabe za namen izvajanja programa vrtca bi jo bilo treba prilagoditi zahtevam v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Pri vseh rešitvah je potrebno tudi zagotoviti zadostno velikost zunanjih in igralnih površin in adaptacije, ki pomenijo po grobih ocenah investicijo med 60.000 in 100.000 EUR. Obnova, ki pa dolgoročno ne bi rešila problematike pomanjkanja prostora v vrtcu.
Že v tem trenutku vrtec obratuje po znižanih standardih, ki so potrjeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za obdobje do konca šolskega leta 2022/23. Začasne rešitve niso smiselne, problem je potrebno reševati celovito, k čemur je Občina Cerkno že pristopila.
Glede na prostorsko stisko proučujemo možnost oblikovanja enega izmed oddelkov tudi v okviru drugih stavb, ki so v upravljanju javnega zavoda OŠ Cerkno. Pomembno se je zavedati, da mora biti delovanje učno-vzgojne skupine umeščeno v prostore, ki so v skladu s standardi in normativi za predšolsko vzgojo.
Oddelek pa mora seveda biti vpisan tudi v razvid, ki formalno omogoča izvajanje pedagoškega dela. Ob tem je potrebno upoštevati organizacijske, kadrovske, finančne in druge tehnične posebnosti, ki morajo biti zagotovljene za delo na dislocirani enoti. Trenutno proučujemo možnost oblikovanja oddelka na podružnični šoli v Šebreljah, ki bi z reorganizacijsko spremembo za šolsko leto 2022/2023 (prepis učencev 4. in 5.r) na matično šolo, sprostila določene prostorske kapacitete na podružnici.
Je pa potrebno izpostaviti, da trenutne zmožnosti v tej stavbi ne omogočajo izvedbe predšolskega programa. Urediti bi bilo potrebno: igralnico z ustreznim pohištvom, sanitarije, gospodinjski prostor in razdelilnico hrane in zunanje igralne površine. Zagotoviti bi bilo potrebno tudi logistiko prehrane z matične kuhinje v Cerknem, popolniti ustrezno kadrovsko zasedbo in pripraviti finančni plan potrebnih sanacij in sredstev za nemoteno delovanje oddelka. Pripraviti pa je potrebno tudi natančno simulacijo, kateri otroci bi sploh obiskovali oddelek na podružnici in analizirati smotrnost takšne aktivacije novega oddelka na delovanje celotnega vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno.

Gašper Uršič, župan Občine Cerkno
Mitja Dežela, ravnatelj OŠ Cerkno
Mojca Sedej Selak, pomočnica ravnatelja za Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno

Dopis

(Skupno število obiskov 258, 2 obiskov danes)
Dostopnost