KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1 Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda:

Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno

tel: 05 37 29 000, faks: 05 37 75 790

Odgovorna uradna oseba: Ravnatelj Mitja Dežela, prof., tel: 05 37 29 001
Datum prve objave kataloga: 1.9.2006
Datum zadnje spremembe: 1.9.2019
Spletni naslov kataloga: http://oscerkno.splet.arnes.si/katalog-informacij-jz/
Dostopnost v fizični obliki: na tajništvu šole

 

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

2 Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

Opis delovnega področja zavoda: Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
Seznam notranjih organizacijsih enot:

Podružnična šola Šebrelje, Šebrelje 38, 5282

Cerkno, tel: 05 37 44 330

Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno, Bevkova ulica 20, 5282

Cerkno, tel: 05 37 75 047

 

 

2.1 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

Uradna oseba: Ravnatelj Mitja Dežela, prof., ravnatelj@os-cerkno.si, tel: 05 37 29 001

 

2.2 Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

 

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – UPB1 (Ur.l.RS 25/2012)
 • Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno (Ur.l.RS 22/2009)
 • Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno (28.9.2011)
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Cerkno
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Cerkno – Enoti vrtec
 • Pravilnik o evidenci učiteljeve delovne obveznosti
 • Poslovnik o delu sveta zavoda
 • Pravila zavoda Osnovne šole Cerkno
 • Pravila o hišnem redu in varnostnem režimu
 • Požarni red
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
 • Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Cerkno
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Cerkno
 • Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada OŠ Cerkno
 • Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov Osnovne šole Cerkno
 • Izjava o varnosti pri delu z oceno tveganja
 • Pravila o šolski prehrani Osnovne šole Cerkno
 • Kriteriji in postopek za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi na Osnovni šoli Cerkno
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Cerkno
 • Pravilnik o popisu
 • Dogovor o preprečevanju različnih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih
 • Pravilnik o ugotavljanju dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc
 • delavcev

 

2.2.2 Državni predpisi

 

Splošno področje

 

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih financah
Zakon o interventnih ukrepih
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
Zakon o javnem naročanju
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o računovodstvu
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
Zakon o pravilih cestnega prometa
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik   o    strokovnem    izpitu    strokovnih   delavcev    s    področja    vzgoje    in izobraževanja
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupine otrok
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja
Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

 

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede
Uredba o izobešanju zastave RS v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

Osnovnošolsko izobraževanje

 

Zakon o osnovni šoli
Zakon o šolski prehrani
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

 

Predšolska vzgoja

 

Zakon o vrtcih
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo službo
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pavilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
Sklep o programu za predšolske otroke

 

2.2.3 Predpisi EU

 

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

 

2.2.4 Seznam predlogov predpisov

 

(preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

 

2.3  Seznam strateških  in   programskih  dokumentov  po   vsebinskih sklopih

 

 

 

Letni delovni načrt 2019/2020
Letno poročilo za leto 2018
Učbeniški sklad

 

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred Prešolanje učencev v druge vzgojno-izobraževalne zavode
 • Vpis učencev iz drugih šol Subvencioniranje šole v naravi
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja Sprejem predšolskih otrok v vrtec
 • Vrste postopkov, ki jih vodi organ:     Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • Postopek za dodelitev statusa učencem Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem LDN in poročilo o realizaciji LDN Sprejem poslovnega poročila Napredovanje delavcev v plačilne razrede
 • Odločanje   o   zahtevi   za   dostop    do   informacij javnega značaja

 

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

 

 

 

Seznam evidenc: Seznam zaposlenih
Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
Seznam učencev s posebnimi potrebami
Seznam otrok po oddelkih za Enoto Vrtec

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 

 

 

Šolski koledar za šolsko leto 2019/2020
Urnik
Publikacija za šolsko leto 2019/2020

 

 

 

 

 

3 Način dostopa do informacij javnega značaja

 

Preko spletnega naslova http://oscerkno.splet.arnes.si/katalog-informacij-jz/

 

Na tajništvu šole po predhodnem telefonskem dogovoru, 05 37 29 000

 

(Skupno število obiskov 830, 1 obiskov danes)
Dostopnost