OBLIKE POMOČI

Nekateri učenci se kljub trudu za šolsko delo soočajo z neuspehi. Ti učenci potrebujejo naše spoštovanje, razumevanje in pomoč. Znotraj Koncepta dela ”Učne težave v osnovni šoli” svetovalna služba zagotavlja pomoč in podporo strokovnim delavcem, učencem in staršem. Osnova koncepta je sledenje petstopenjskemu modelu odkrivanja, spremljanja in nudenja učne pomoči učencem z učnimi težavami. Vsak učenec je individualen v šolskem prostoru, zato lahko potrebuje različno obliko neprekinjene učne pomoči in podpore (od malo učne pomoči do veliko in bolj poglobljene učne pomoči in podpore).

Pri pomoči razlikujemo pet stopenj pomoči:

1. Učiteljeva pomoč pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja. Največ učencev je deležnih te vrste pomoči, ob primeru, ko potrebuje učenec intenzivnejšo pomoč, ključimo naslednjo stopnjo pomoči (na pobudo učitelja ali starša ter v soglasju s starši).

2. Pomoč šolske svetovalne službe.  Pomoč lahko izvajajo različni profili šolskih svetovalnih delavk. Na tej stopnji začne šolski svetovalni delavec voditi izvirni delovni projekt pomoči, ta nam omogoči načrtovanje pomoči otroku v prihodnje. V kolikor pomoč na prvi in drugi stopnji ne zadostuje, se učenca vključi v individualno in skupinsko pomoč.  

3. Individualna in skupinska pomoč učencu (ISP), glede na potrebe učenca se prične izvajati specialne oblike pomoči, s pomočjo katerih se otrok uči presegati specifične primanjkljaje. Na tej stopnji se lahko učencem nudi dodatne prilagoditve, s katerimi mu omogočimo večjo učinkovitost pri učenju. V to obliko pomoči je otrok vključen vsaj 6 mesecev, po tem obdobju evalviramo otorkovo uspešnost ter mu, ob morebitnem nenapredovanju, omogočimo naslednjo stopnjo pomoči.

4. Mnenje in pomoč dodatne strokovne ustanove, katera bolj poglobljeno diagnostično oceni učenca ter mu svetuje. Ob evalviranju dela z učencem na šoli in na podlagi poročila zunanje strokovne ustanove, se starši, razrednik, predstavnica svetovalne službe odločajo o možnosti usmeritve učenca v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP); vanj se usmeri učenca le v primeru, ko učenec kljub prilagoditvam, pomoči in podpori, ni bil uspešen pri odpravljanju izrazitih učnih težav ter ni dosegel minimalnega standarda znanja.

Šolska svetovalna služba nudi pomoč tako učencem, ki izkazujejo najrazličnejše težave na področju učenja (po petstopenjskem modelu pomoči)  kot tudi učencem, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otroci s posebnimi potrebami), zaradi drugih primanjkljajev, ovir oziroma motenj.

 Otroci s posebnimi potrebami so:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Ti otroci so usmerjeni na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). Pri usmerjanju otrok se upošteva Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, v katerih so tudi določila za začasnega ali stalnega  spremljevalca za fizično pomoč. Otroci so lahko usmerjeni v razllične programe vzgoje in izobraževanja. V OŠ Cerkno izvajamo poleg rednega programa (venj je vključena večina učencev) tudi Izobraževalni program s prilagojenimm izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok ima odločbo in je v program usmerjen).

(Skupno število obiskov 677, 1 obiskov danes)
Dostopnost