VPIS/IZPIS
VPIS

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2024/25
V mesecu marcu 2024, je potekal redni letni vpis v vrtec. Vrtec je obravnaval vse prejete vloge in sprejel vse otroke, ki s 1. 9. 2024 izpolnjujejo pogoje za vpis. Na voljo je še 7 prostih mest, čakalne dobe za vpis ni.

 

OPRAVLJEN ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Zdravniško potrdilo dostavite v upravo vrtca ali otrokovi vzgojiteljici na prvi uvajalni dan.

VPIS V VRTEC

Vpis za naslednje šolsko leto (1. september) se vrši meseca marca. Obrazec za vpis otroka v vrtec se najde na spletni strani zavoda OŠ ali v upravi vrtca, kjer se ga tudi odda.
Starši morajo pri vpisu upoštevati, da je starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec starost 1 leto oz. dopolnjenih 11 mesecev (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.L. RS, št. 25/80).
Na osnovi vaše pisne prijave vas pisno obvestimo o rešitvi vloge.

PROGRAMI

Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno vpisuje otroke v programe, ki se izvajajo ob delavnikih, in sicer:

– Program A – dnevni program, ki se izvaja v času med 5.30 in 16.00 in traja največ devet ur.

– Program B – poldnevni program s kosilom, ki se izvaja v času med 6.00 in 12.00.

Program se lahko spremeni pred pričetkom šolskega leta oziroma po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, v primeru, da je otrok s 1. septembrom vpisan v Program A, prehod v Program B med šolskim letom ni mogoč. Če je otrok s 1. septembrom vpisan v Program B, je enkrat v šolskem letu s 1. v mesecu možen prehod iz programa B v Program A.«

VLOGA ZA SPREMEMBO PROGRAMA

VPIS V VRTEC MED ŠOLSKIM LETOM

Med šolskim letom vpisane otroke sprejemamo le na prosta mesta v vrtcu. Vloge rešujemo takoj, ko se mesto sprazni.

ENOTNA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Vlogo oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo. Vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Na podlagi te vloge bo CSD določil višino plačila vrtca.

UVAJANJE OTROKA V VRTEC

Za lažji prehod otroka iz domačega okolja v vrtec staršem priporočamo:

 • Za uvajanje si vzemite čas. Tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
 • Uvajanje otrok se prične prve dni otrokove prisotnosti v vrtcu in poteka postopno in več dni, skladno z otrokovimi potrebami in dogovoru z vzgojiteljico. Prve uvajalne urice so načeloma v trajanju od 9.00-11.00 ure, .
 • Svetujemo, da z otrokom prej spoznate okolico vrtca.
 • Priporočamo, da otroka pripravite na misel, da je v vrtcu lepo.
 • Otrok naj s seboj v vrtec prinese ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo po potrebi tolažil.
 • Otrok bo ob spremembi nekaj časa občutljivejši in bo potreboval več pozornosti staršev, njihove nežnosti in tudi potrpežljivosti.
 • Priporočamo, da v tem času prilagajanja, vse druge spremembe, ki bi otroka dodatno bremenile, načrtujete za kasneje, ko se bo otrok vrtca že privadil.
 • Otroka spodbujajte, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
 • Svetujemo stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti.
 • Priporočamo, da otrok doživi sproščen in naklonjen pogovor z vzgojiteljico in njeno pomočnico. Tako mu pomagamo k boljšemu počutju v vrtcu. Za lažji vstop v vrtec odigra veliko vlogo tudi pozitiven odnos staršev in okolice do vrtca.

 

 

 

 

 

IZPIS

Starši lahko otroka trajno ali začasno izpišejo iz vrtca kadarkoli želijo, izpis pa morajo opraviti na izpisnem obrazcu, ki ga dobijo na upravi vrtca in na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda, skladno z odpovednim rokom.

Kot trajen izpis – se šteje izpis za nedoločen čas, vendar najmanj za tri mesece. Vlogo za trajni izpis morajo oddati starši katerih otroci se vpisujejo v OŠ. Vlogo za trajni izpis se odda do 15. v tekočem mesecu za izpis s prvim dnem naslednjega meseca.

ZAČASNI IZPIS IZ VRTCA

Začasni izpis oz. rezervacija mesta je lahko iz naslednjih razlogov:

 • iz osebnih razlogov – do 15. v tekočem mesecu za izpis s prvim dnem naslednjega meseca. Kot začasen izpis brez razlogov, se šteje izpis za določen čas do treh mesecev, ko starši lahko otroka izpišejo brez navedbe izpisnih razlogov in so za čas odsotnosti dolžni poravnati rezervacijo v višini 80% vrednosti, ki so jo starši dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni
 • izpis zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi zdravniškega potrdila brez odpovednega roka, v trajanju dokler nastalo stanje ne preneha. Za čas odsotnosti starši poravnajo rezervacijo v višini 30% vrednosti, ki so jo starši dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni. Obračun v njižji vrednosti prične teči od desetega dne dalje, glede na zdravniško potrdilo.
 • izpis zaradi rojstva sorojenca – starši lahko otroka izpišejo za čas trajanja materinskega dopusta za naslednjega otroka zaradi ogroženosti matere ali dojenčka. Predložiti je potrebno dokument (odločba csd o trajanju materinskega dopusta), iz katerega je razvidno trajanje materinskega dopusta. Za čas odsotnosti morajo starši poravnati rezervacijo v višini 30% vrednosti, ki so jo sicer dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni. Izpis se napove najkasneje dan pred prvim dnem izpisa.

 

(Skupno število obiskov 3.049, 1 obiskov danes)
Dostopnost