OBVEZNI IN NEOBVEZNI Izbirni predmeti

1. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
SPLOŠNE INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE SEDMIH, OSMIH IN DEVETIH RAZREDOV DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

Spoštovani!

KAJ SO IZBIRNI PREDMETI?

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence v zadnji triadi (7., 8., 9. razred) izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Učenci jih izberejo iz ponudbe šole, lahko pa so enoletni, enoletni vezani na razred, triletni in triletni lahko tudi krajši.

Izbirni predmeti imajo sicer potrjen učni načrt, vendar se šolsko delo bolj prilagodi individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo učencem, da poglabljajo in širijo znanja na področjih, ki ga zanimajo ter se zanje odločijo tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. 

PREBERI VEČ

So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Vsem izbirnim predmetom je skupno:

• da se učenci odločajo zanje v 7., 8., 9. letu devetletke,

• da so na urniku po eno uro na teden, tuji jezik pa po dve uri,

• da izbrani predmet za učenca postane obvezna sestavina njegovega urnika,

• da se ocenjujejo. Izbirni predmeti se delijo na: družboslovno-humanistični in naravoslovno- tehnični sklop.

Sola je po zakonu dolžna učencem ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz sklopa družboslovno-humanističnih predmetov in treh iz sklopa naravoslovno-tehničnih predmetov. Sola mora v sklopu družboslovno-humanističnih predmetov obvezno ponuditi: pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Kaj učenec izbira ?

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencem ni potrebno izbirati izbirnih predmetov iz obeh sklopov, to je iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega. Lahko izbere vse ure iz enega sklopa.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

– v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);

– v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah: 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učenec 7., 8., 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. S tako rešitvijo se želi navedene učence razbremeniti pri obveznem delu programa v osnovni šoli, vendar pa to ne pomeni, da učenec ne sme obiskovati izbirnih predmetov, če se sam tako odloči. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo (obrazec dobite v šolski svetovalni službi), ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. O oprostitvi za posamezno šolsko leto odloči ravnatelj. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše /oproščen/.

V celotni zadnji triadi ponujamo v prvem izboru več izbirnih predmetov, od katerih jih bomo glede na število učencev in oddelkov v prihodnjem šolskem letu lahko izvajali predvidoma 17. Učenci morajo zato v anketni list zapisati tudi nadomestni izbirni predmet, za primer, če se izbirni predmeti, za katerega so se najprej odločili, ne bo izvajal.

2. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
So novost v sistemizaciji devetletke. Ministrstvo jih bo uvajalo postopno kot dodatno dejavnost v dopoldanskem času za skupine učencev, ki bodo za to zainteresirani. Namenjeni so učencem 2. triade, torej 4., 5. in 6. razredom.
Kot že ime pove, neobveznih predmetov ni nujno izbrati. Vendar pa, če se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta je potrebno opravičiti tako kot obvezne ure.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.  Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi. Lahko pa  isti predmet obiskuje eno, dve ali tri leta.
Priporoča se, da je podlaga za odločitev za nek neobvezni izbirni predmet resnična in močna želje učenca, da bi nadgradil svoje znanje, oziroma interese.

3. OPISI OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH  IZBIRNIH PREDMETOV

4. IZBIRNI PREDMETI, KI SO BILI IZBRANI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

IP ZA 7. RAZRED

Izbrani šport – odbojka (IŠP)
Gledališki klub (GKL)
Organizmi v naravnem in umetnem okolju (ONA)
Likovno snovanje (LS1)
Sodobna priprava hrane (SPH)
Francoščina (FI1)
Nemščina (NI1)
Obdelava gradiv – les (OGL)
Šport za sprostitev (ŠSP)

IP ZA 8. RAZRED

Šport za zdravje (ŠZZ)
Multimedija (MME)
Likovno snovanje (LS2)
Francoščina (FI2)
Nemščina (NI2)
Sodobna priprava hrane (SPH)
Šport za sprostitev (ŠSP)
Poskusi v kemiji (POK)
Gledališki klub (GKL)

IP ZA 9. RAZRED

Kemija v življenju (KEŽ)
Likovno snovanje III.(LS3)
Nemščina III. (NI3)
Francoščina III. (FI3)
Načini prehranjevanja (NPH)
Gledališki klub (GKL)

5. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI SO BILI IZBRANI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

NIP ZA 4., 5. IN 6. RAZRED

FRANCOŠČINA

RAČUNALNIŠTVO

ŠPORT

(Skupno število obiskov 2.611, 1 obiskov danes)
Dostopnost