V šolskem letu 2020/2021 s 1. septembrom šolski prag prestopa 359 učencev, od tega 32 prvošolčkov na matični šoli in ena prvošolka na podružnični šoli v Šebreljah. Letos bo naša edina podružnica sprejela 5 učencev v kombiniranem oddelku. Tudi letošnje šolsko leto bo podobno kot lansko potekalo po nekoliko spremenjenem načinu dela. V nadaljevanju smo pripravili nekaj temeljnih navodil, po katerih se bomo ravnali ob vstopu v novo šolsko leto.

PRILAGOJENA ORGANIZACIJA DELA V ČASU NOVE KORONAVIRUSNE BOLEZNI

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK NA AVTOBUSU IN V ŠOLSKIH PROSTORIH

Učenci vozači morajo dosledno upoštevati navodila prevoznika: http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/10097_Prevozi-%C5%A1olarjev-Priporo%C4%8Dila-NIJZ.pdf. Opozoriti moramo, da je za vse potnike obvezna uporaba zaščitnih mask. Slednje morajo za čas prevoza priskrbeti starši. Vsi šolski avtobusi bodo vozili po utečenih voznih redih.

NAVODILO ZA STARŠE in ZUNANJE OBISKOVALCE OB VSTOPANJU V ŠOLO

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma napovedani obiskovalci. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola. Na vstopu v šolo bo na vidnem mestu nameščeno razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.

Vstop v šolo staršem NI DOVOLJEN. Otroka lahko pospremijo do glavnega vhoda, od tam nadaljujejo učenci sami. V šolo lahko starši vstopajo samo na poziv učiteljev, s katerimi predhodno dorečejo termin srečanja. Ob tem morajo upoštevati pravilo, da ob vstopu skozi glavni vhod razkužijo roke in nosijo zaščitno masko. Vstop v šolo prav tako ni dovoljen vsem zunanjim obiskovalcem, ki predhodno niso dogovorjeni. Po šoli se ne hodi prosto, temveč se usmerijo na dogovorjeno mesto.

Učence bodo ob vstopu v šolo v šolski avli sprejeli dežurni učitelji. Ko se bodo učenci preobuli, jih bodo dežurni učitelji usmerili v jutranje varstvo oz. v matični razred. Nujno je dosledno upoštevanje navodil. V kolikor bo ob vstopanju v garderobo več učencev, je potrebno upoštevati talne označbe in skrbeti za varno razdaljo. Pri tem bodo učencem pomagali dežurni učitelji.

 • ZAHODNI VHOD (vhod za šolo, po novem vhod v 10. oddelek vrtca) je namenjen izključno za potrebe 10. oddelka Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno. Vstop učencev in staršev v šolski prostor preko tega vhoda ni dovoljen, prav tako ni dovoljeno iz šolskih prostorov vstopati v prostore 10. oddelka. Dostop do vhoda s prevoznimi sredstvi je strogo prepovedan.
 • GLAVNI VHOD (vhod z avtobusne postaje) je namenjen učencem od 1. do 5. razreda in izključno najavljenim zunanjim obiskovalcem. V primeru, da učenec razredne stopnje, pospremi sorojenca v 10. oddelek vrtca, lahko oba vstopata skozi glavni vhod. Staršem ta prehod ni dovoljen.
 • STRANSKI VHOD (vhod s šolskega igrišča) je namenjen učencem od 6. do 9. razreda, tudi učencem vozačem PS. Vozači morajo v šolski prostor vstopiti takoj po prihodu avtobusov in se ne zadržujejo v zunanjem šolskem okolišu. Učenci Cerkljani v šolo vstopajo po 7.20. Tudi zanje velja, da zadrževanje pred šolo ni dovoljeno.

ZAŠČITNE MASKE

V letošnjem šolskem letu za zaščitne maske poskrbijo starši. Učenci od 6. do 9. razreda jih potrebujejo za čas gibanja po hodnikih in odhodih na toaleto. V primeru, da bo učenec prišel v šolo brez zaščitne maske, bomo ta dan za masko poskrbeli v šoli. V kolikor bo učenec brez maske v šolo prihajal pogosteje, bomo starše na to opozorili. Učenci, ki imajo pridružene bolezni in tako tudi želijo, masko lahko uporabljajo tudi v razredu. V primeru sprememb priporočil glede uporabe zaščitnih mask na zunanjih površinah (hodnikih, garderobi, jedilnici) tudi pri mlajših učencih, bomo to upoštevali.

POUK PO MODELU B

Pouk bo potekal po MODELU B (od 28. do 31. strani) – digitalna knjižica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/

ORGANIZACIJSKE PRILAGODITVE POUKA NA OŠ CERKNO

Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.

POUK NA RS

Pouk na RS bo potekal po klasičnem urniku. Učenci ostajajo v matičnih učilnicah.

 • NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti se bodo organizirali prilagojeno, glede na dane možnosti z upoštevanjem priporočil NIJZ (oblikovanje več ločenih skupin, delo v manjših skupinah z držanjem primerne razdalje oz. delno na daljavo, če bo to potrebno). Odvisno od predmeta in števila otrok.

POUK NA PS

Pouk bo potekal po urniku, ki ne predvidi druženja učencev različnih skupin. Razred je skupina. Pouk temeljnih predmetov bo potekal po oddelkih. Okrepila pa se bo učna pomoč šibkejšim učencem.

 • HETEROGENE SKUPINE pri temeljnih predmetih (slovenščina, matematika, tuj jezika) se zaenkrat ne bodo izvajale, deloma s pomočjo 2. učitelja v razredu oz. okrepljena individualna pomoč.
 • DELITEV NA SKUPINE na PS (šport, tehnika in tehnologija, likovna umetnost)

Pouk športa bo potekal po oddelkih, kjer razred presega normativ 21 učencev, bosta v oddelku sočasno prisotna oba učitelja športa. Pouk tehnike in tehnologije ter likovne umetnosti se bo izvajal po oddelkih, učitelj pa bo poskrbel za notranjo diferenciacijo učnih vsebin.

 • IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti se bodo izvajali v zadnjih urah pouka. V kolikor gre za mešane skupine, se bo le te razdelilo na več skupin ob različnih terminih. V kolikor se na ta način ne bo moglo izvesti vseh ur, se bo vzpostavilo kombinirano delo v razredu in na daljavo.

 • INDIVIDUALNA POMOČ

Individualna pomoč bo sočasno potekala z učenci istega oddelka, združevanje učencev različnih oddelkov bo mogoče samo, če bo možno zagotoviti primerno razdaljo med njimi. Ker v oddelkih 8. in 9. razredov ne bomo mogli oblikovati heterogenih skupin, se bo za te ure okrepila pomoč predmetnih učiteljev.

 • DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti se do nadaljnjega izvajajo na šoli, in sicer ob upoštevanju dejstva, da se razredi ne mešajo.

 • ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi se zaenkrat še planira. Pred odhodom se razreda nekoliko bolj nadzoruje, da so učenci zdravi. Starše se pozove k skrbi za zdravje otrok. V šoli v naravi pa se oddelka tretirata kot skupina. Naredi se poizvedba stanja v regiji, kamor se bodo otroci napotili.

 • PRIREDITVE

Prireditve se bo planiralo glede na usmeritve NIJZ, in sicer po jesenskih počitnicah. Do tedaj se prireditev ne izvaja.

UPORABA ŠOLSKIH SANITARIJ

Na razredni stopnji je za učence na voljo dvoje sanitarij. Učenci od 1. do 2. razreda bodo uporabljali prenovljene sanitarije. Učenci 3., 4. in 5. razreda pa uporabljajo sanitarije nasproti matičnih razredov. Učenci se v sanitarijah ne smejo zadrževati, skrbijo za primerno razdaljo in dobro higieno. Učitelji razporejeni v VID poskrbijo za miren pretok učencev po hodnikih.

Učenci PS uporabljajo sanitarije ob šolski jedilnici. Pri tem pa pazijo, da v prostorih ne nastaja gneča, da se upošteva medsebojna razdalja (1,5 m). Učenci na hodnikih in v sanitarijah uporabljajo zaščitne maske ter poskrbijo za higieno rok. Med daljšimi odmori dežurni učitelj skrbi za upoštevanje navodil.

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA NA RS

Učenci vstopajo skozi glavni vhod v avlo in garderobo RS. Jutranje varstvo za učence razredne stopnje bo potekalo po ustaljenem urniku od 5.30 dalje, in sicer v učilnicah za angleščino RS (1. in 2. razred) ter likovno umetnost (3. do 5. razred). V teh učilnicah se poskrbi za varnostno razdaljo med učenci različnih razredov. Ob 6.30 (prve dni 6.15) bo prvošolce prevzela učiteljica jutranjega varstva za prvi razred, vse ostale učence pa bodo od 6.45 dalje prevzemale razredne učiteljice in jih napotile v matične učilnice. Učiteljica jutranjega varstva po 6.45 nudi pomoč učencem v avli, druga učiteljica 1. razreda pa spremlja učence na poti v razred.

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA NA PS

Učenci vstopajo skozi stranski vhod s šolskega igrišča. Jutranje varstvo za učence predmetne stopnje bo potekalo od 6.30 dalje, s prihodom dežurnega učitelja. Učenci, ki bodo v šolo izjemoma prihajali prej, morajo skleniti pisni dogovor, da druge možnosti nimajo. V garderobi počakajo na dežurnega učitelja z upoštevanjem priporočil NIJZ. Po 6.30 dežurni učitelj učence usmerja v matične učilnice. Učitelji prvih šolskih ur bodo v učilnicah prisotni od 7. ure dalje. Cerkljani v šolo prihajajo po 7.20 in se ne zadržujejo v zunanjem šolskem okolišu.

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA NA RS

Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem sistemu, združena bosta oddelka posameznega razreda v generaciji, pri čemer pa se bo upoštevalo navodila NIJZ (vodena bo natančna evidenca prisotnih). V OPB so vključeni samo tisti učenci, ki varstvo nujno potrebujejo. V pomoč staršem, ki bodo prihajali po otroke, se bo vzpostavilo 2-3 telefonske številke, na katere bodo poklicali, da so prišli po otroka. Starši počakajo pred vhodom v šolo. Prvi mesec se bo prvošolce spremljalo do vhoda in se jih neposredno predalo staršem. Po 14. uri se bo združevalo tudi druge oddelke (1. in 2./3., 4. in 5.), in sicer ob upoštevanju napotil NIJZ.

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA NA PS

Po koncu pouka učenci PS odidejo domov, vozači s prvim možnim avtobusom. Če ima učenec še 6. ali 7. šolsko uro in mora počakati na naslednji avtobus, le-ta ostane v matični učilnici. Zanje poskrbi učitelj podaljšanega bivanja, ki bo krožil med oddelki 6. in 7. razreda oz. med oddelki 8. in 9. razredom. Matične učilnice 6. in 7. razredov se bodo nahajale v spodnjem hodniku predmetne stopnje, učilnice 8. in 9. razredov pa v zgornjem hodniku predmetne stopnje. Na hodnikih, v garderobi in v jedilnici se izvaja okrepljeno dežurstvo predmetnih učiteljev. Ti skrbijo za red in razdaljo med učenci v jedilnici in garderobi.

ŠOLSKA MALICA

Šolska malica bo potekala v običajnem terminu, in sicer v matičnih učilnicah. Ob tem je potrebno poudariti, da bodo učenci skupaj z učiteljico poskrbeli za urejenost prostora in osebno higieno. Umivanju rok bomo v tem času namenjali več pozornosti. Pred in po obroku se bo poskrbelo za razkuževanje miz.

ŠOLSKA KOSILA

Šolska kosila bodo potekala v šolski jedilnici. Posamezni razredi se bodo kosila udeležili po točno določenem urniku. Pred prevzemom toplega obroka bo potrebno upoštevati talne oznake in varnostno razdaljo med učenci, kakor tudi sedežni red v jedilnici, do mešanja med učenci različnih razredov oz. PS in RS ne sme priti. Spremljevalni in dežurni učitelji bodo pri tem v pomoč.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 • UČBENIŠKI SKLAD

Učenci vedno pred vstopom v knjižnico razkužijo roke. Vsak učence prinese s sabo svoj kemični svinčnik. Cel oddelek pride naenkrat.

V torek, 2. 9. 2020, ob 8.35 po učbenike najprej pridejo učenci 7. a., nato 7. b., po vrsti sledijo še 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, 6. a, 6. b, 5. a, 5. b, 4. a, 4. b, 3. a, 3. b, 2. a, 2. b.

Po potrebi se delitev nadaljuje še v sredo, in ob 8.35. Za 1. a, 1. b in POŠ 1. razred škatle prevzamejo učiteljice.

 • KNJIŽNICA

Pred vstopom v knjižnico je potrebno razkužiti roke. Od ponedeljka do petka bo obisk knjižnice med 11.00 in 11.30 ter 11.30 in 12.00 namenjen razredni stopnji. Pol ure na oddelek. V knjižnici pa največ 5 učencev naenkrat.

Na razredni stopnji bo pripravljen urnik, da se učenci sami zapišejo, kdaj bodo obiskali knjižnico. Med 12.00 in 14.00 pa knjižnico obiščejo učenci predmetne stopnje in tisti učenci razredne stopnje, ki ne morejo do 12. ure.

Gradiva, ki jih določijo učitelji, bodo dostavljena njim po dogovoru (seveda izposojene na učence).

Za vračanje prebranih knjig pa bodo pred knjižnico postavljene škatle. Izposoja knjig bo mogoča tudi v času pouka, v kolikor bo to želja učiteljev.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Šolske potrebščine bodo učenci odnašali tudi domov. Po navodilih NIJZ pa medsebojna izmenjava le-teh ni dovoljena. Učenci uporabljajo izključno svoje gradivo in pripomočke.

DEJAVNOSTI OB POUKU

 • OPZ in MPZ

Zaradi trenutne situacije, povezane s pandemijo in priporočil stroke NIJZ-ja, se bodo v letošnjem šolskem letu dejavnosti na področju zborovskega petja odvijale z novo organizacijo dela. Na pevskih vajah bo poskrbljeno za prezračevanje razreda, razkuževanje prostora, kjer pevci sedijo in omejeno število prisotnih, kjer bo vsak pevec od svojega sopevca oddaljen na predpisano razdaljo 1,5 metra.

Število ur, ki pripadajo izvajanju petja v šolskih pevskih zborih, je omejeno in bo zaradi velikega števila pevcev žal potrebno število pevcev zmanjšati vsaj za to šolsko leto.

Plani za delo s pevskimi zbori so narejeni glede na število in seznam vpisanih pevcev v preteklem šolskem letu:

Urnik vaj za pevske zbore bo sledeči:

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 2

Ponedeljek, 8. šolska ura – pevci 8. A razreda

Torek, 8.šolska ura – pevci 8. B razreda

Sreda, 8. šolska ura – pevci 9. A razreda

Četrtek, 8. šolska ura – pevci 9. B razreda

Glede na razpoložljivost proste sedme šolske ure, se bodo vaje lahko prestavile z osme na sedmo šolsko uro.

 • ORGANIZACIJA VRAČANJA UČENCEV IZ GLASBENE ŠOLE

Učenci od 1. do 5. razreda se po končanem skupinskem pouku v glasbeni šoli (nauk o glasbi) ali individualnem pouku (inštrument) v oddelke podaljšanega bivanja vračajo samo, v kolikor starši druge možnosti nimajo.

Učenci od 6. do 9. razreda, tudi vozači, ki bodo obiskovali glasbeno šolo, se v šolske prostore ne vračajo, starši v dogovoru z učitelji glasbene šole poskrbite, da bodo imeli učenec temu primeren urnik.

 • ORGANIZACIJA ČIPKARSKE ŠOLE

Se izvaja v učilnici za zgodovino za vsak razred posebej. Vzpostavil se bo natančen urnik.

 • ZUNANJE DEJAVNOSTI

Ostale dejavnosti bodo potekale v popoldanskem času v odgovornosti zunanjih izvajalcev, le-te se pozove k upoštevanju napotil NIJZ. Prilagodi pa se jim dostop do prostorov velike telovadnice, ki bo možen le skozi zunanji vhod za šolo.

KOVID KARANTENA

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za ta namen se bo uporabljala zunanja garderoba telovadnice, z dostopom iz zunanje strani. Po pozivu staršev so ti dolžni bolnega otroka prevzeti v najkrajšem možnem času. Po uporabi se garderoba primerno razkuži. Pedagoški delavec pa z učencem počaka primerno zaščiten.

GOVORILNE URE in RODITELJSKI SESTANKI

Govorilne ure na RS bodo potekale po individualnem dogovoru z razrednikom. Za termin pogovora se razrednik in starš dogovorita preko elektronske pošte. Enako velja za predmetno stopnjo, starši se preko razrednika dogovorijo tudi za pogovor z drugimi predmetnimi učitelji. Pogovor se izvaja po telefonu.

Roditeljski sestanki se bodo izvajali v večnamenskem prostoru po posameznih oddelkih. Starši bodo v šolo vstopali za šolo, skozi jedilnico. Pri vstopu si bodo razkužili roke in si nadeli masko. V kolikor maske starš ne bo imel s seboj, jo bo zagotovila šola. Sedežni red bo upošteval razdaljo med starši. Roditeljski bo potekal 45 min, 15 min do naslednjega sestanka se nameni razkuževanju sedežev. Razredniki morajo voditi natančno evidenco prisotnosti staršev.

Starši, prosimo vas, da se seznanite tudi z obvestilom, ki smo ga prejeli s strani MIZŠ ter v skrbi za naše skupno zdravje navedena priporočila upoštevate.

Dragi učenci in starši, želimo vam zdravo in uspešno šolsko leto 2020/21.

Pedagoški kolektiv OŠ Cerkno

(Skupno število obiskov 914, 1 obiskov danes)
Dostopnost